3 มิถุนายน 2562 จิตอาสาเราความดีด้วยหัวใจ จังหวัดชัยนาท ร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190603121452409

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 1,000 คน ก่อนเริ่มทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน 3 ครั้ง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กำจัดผักตบชวา วัชพืช ขุดลอกคูคลอง ปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของหน้าดิน และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ภายในคลองประดา บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชน ร่วมกันทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งผักตบชวาเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ เนื่องจากแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การขนส่ง และการสัญจรทางน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย กีดขวางการไหลระบายของแม่น้ำลำคลองในฤดูน้ำหลาก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่ง และตื้นเขิน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จึงได้มีแผนงานจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางลำน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวาขยายตัว ลุกลามจนเป็นปัญหา ทั้งนี้ คลองประดา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยงู เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา เป็นคลองขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 3,300 เมตร ลึก โดยคลองดังกล่าวเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน และไปสิ้นสุดที่บึงตะหมาย ซึ่งเป็นบึงขนาด 60 ไร่เป็นลักษณะแก้มลิงจำนวน 797,841 ลูกบาศก์เมตร และมีความสำคัญต่อการเกษตรในพื้นที่สามง่ามท่าโบสถ์ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำหลักในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่เกษตรกว่า 4,000 ไร่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยคูคลองที่มีลักษณะ “ทำจริง เกิดประโยชน์ สัมผัสได้”